บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศและตำแหน่งใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

....... ตามอนุมัติ ตร. ลง 8 ธ.ค.52 ท้ายหนังสือ ตท. ที่ 0002.8/8627 ลง 4 ธ.ค.53 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงานและตำแหน่งในสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ให้ ตท. ดำเนินการจัดทำบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมอบให้ที่ปรึกษา (มก 2) เป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 636/2552 ลง 17 ธ.ค.52 ให้มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงานและตำแหน่งใน ตร. ให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับโครงสร้างของ ตร.ปัจจุบัน ขณะนี้การบัญญัติศัพท์ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ ตร. ได้สั่งการลง 12 ก.ค.53 ท้ายหนังสือ ตท.ที่ 0002.8/3648 ลง 1 ก.ค.53 อนุมัติให้ กมค. ดำเนินการยกร่างระเบียบ ตร. ว่าด้วยการบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศและตำแหน่งใน ตร. ทั้งนี้ ใน ระหว่างที่ กมค.กำลังดำเนินการ ตท.จึงแจ้งบัญญัติศัพท์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ ตท. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทราบเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป


กลับด้านบน
 
Design by CHAYOOT