กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

...............มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา สืบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยว
ระหว่างหลายพื้นที่การเฝ้าฟังและการใช้เครื่องมือพิเศษในการสืบสวนหาข่าวรวมทั้งเป็นศูนย์รวบรวมวิเคราะห์
และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคง ในเขตความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

1)  งานธุรการและงานสารบรรณ  รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก  ของกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

2)  งานรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมและความมั่นคงในเขตอำนาจรับผิดชอบ

3) ดำเนินการงานบูรณาการด้านการข่าว รวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและประสานงาน
การข่าวกับส่วนราชการต่าง ๆ       

4)  สืบสวนคดีอาญาโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนให้มีความรู้
ในด้านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษต่าง ๆ

5) งานเฝ้าฟัง สืบสวนพฤติการณ์บุคคลและกลุ่มของอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรหรือผู้มีอิทธิพลที่คาบเกี่ยว
ระหว่างหลายพื้นที่

6)  งานสืบสวนหาข่าวโดยใช้เครื่องมือพิเศษและเทคนิคเฝ้าฟัง

7)  งานฐานข้อมูลอาชญากรรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8)  ให้คำปรึกษาและคำแนะนำหน่วยงานสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 

9)  งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

10)  สืบสวนติดตามคดีสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย

11)  งานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด

 
Design by CHAYOOT