กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์  อิ่มสงวน
ผกก.ขว./คม.
พ.ต.ท.สวัสดิ์ วงค์ชัย รองผกก.ฯ
พ.ต.ท.สุทัศน์ ขันจันทร์ สารวัตร
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ รุ่งรักษา สารวัตร
พ.ต.ท.สมชัย จอมดวง สารวัตร
ร.ต.อ.เดชา วิบูลกิจ รองสารวัตร
ร.ต.อ.วิเชียร   ธรรมปัญญา รองสารวัตร
ร.ต.อ.สวาท    คำลุน รองสารวัตร
ร.ต.อ.ธนาถ    อินทุ่ง รองสารวัตร
ร.ต.ท.หญิงภัทรภร   เวียงวัฒนา รองสารวัตร
ร.ต.ต.หญิงวิมลวรรณ  เฉิดประภากร รองสารวัตร
ร.ต.ท.สำราญ มีสุข รองสารวัตร
ด.ต.ประพล   สิทธิโม่ง
ด.ต.จรัญ    มหาวรรณ
ด.ต.หญิง พรทนา ศิริวาท
ด.ต.อภิชาต  ประสพโชคชัย
ด.ต.ไพศาล  จันต๊ะรังษี
ร.ต.ต.เสถียร    เรืองฤทธิ์
ด.ต.ทวีศักดิ์  อนุวงศ์
ด.ต.ณฤทธิ์   ธุระ
ด.ต.ชยาพล   รักษาดี
ด.ต.เสรี     สติมั่น
ด.ต.จิรภัทร  ปินตานา
ด.ต.ทนงศักดิ์์  ทิพย์แสง
ด.ต.เจริญทรัพย์ เชื้อสะอาด
ด.ต.ชานุวรรธ์  อินทมา
ด.ต.ทวนทอง  ชายแก้ว
ด.ต.สุพิศ  บุญมาเทพ
จ.ส.ต.พิเชษฐ์  ดวงเกิด
 
 

รายชื่อข้าราชการตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5

 
ยศ  ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
หมายเหตุ
พ.ต.อ.จิตร์พิสุทธิ์ อิ่มสงวน
ผกก.ขว./คม.
jitppp@gmail.com   
พ.ต.ท.สวัสดิ์ วงค์ชัย รองผู้กำกับการ
watipd5@hotmail.com
พ.ต.ท.สุทัศน์ ขันจันทร์ สารวัตร
suthat.sk@hotmail.com
พ.ต.ท.พิเชษฐ์ รุ่งรักษา สารวัตร
pichait2006@hotmail.com
พ.ต.ท.สมชัย จอมดวง สารวัตร
jomduang@live.com
ร.ต.อ.เดชา วิบูลกิจ รองสารวัตร
decha_22@msn.com
ร.ต.อ.ธนาถ    อินทุ่ง รองสารวัตร
earth-meo@hotmail.com
ร.ต.อ.วิเชียร   ธรรมปัญญา รองสารวัตร
w_thampanya@hotmail.com
ร.ต.อ.สวาท    คำลุน รองสารวัตร
koracha2007@hotmail.com
ร.ต.ท.หญิง ภัทรภร  เวียงวัฒนา รองสารวัตร
mam_patara@hotmail.com
ร.ต.ท.สำราญ  มีสุข รองสารวัตร
sa.meesuk.55@gmail.com
ร.ต.ต.หญิง วิมลวรรณ เฉิดประภากร รองสารวัตร
vimonwan-nim@hotmail.com
ร.ต.ต.เสถียร    เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่
ด.ต.จรัญ    มหาวรรณ ผู้บังคับหมู่
runway191@windowslive.com
ด.ต.เสรี     สติมั่น ผู้บังคับหมู่
ด.ต.จิรภัทร   ปินตานา ผู้บังคับหมู่
ด.ต.ชาญวิทย์  กัญญเทพ ผู้บังคับหมู่
ด.ต.ประพล   สิทธิโม่ง ผู้บังคับหมู่
par2093@gmail.com
ด.ต.เจริญทรัพย์ เชื้อสะอาด ผู้บังคับหมู่
ด.ต.ทนงศักดิ์  ทิพย์แสง ผู้บังคับหมู่
ด.ต.หญิงพรทนา ศิริวาท ผู้บังคับหมู่
nuna_2513@hotmail.com
ด.ต.ชานุวรรธน์  อินทมา ผู้บังคับหมู่
chatree_p5@hotmail.com
ด.ต.ไพศาล  จันต๊ะรังษี ผู้บังคับหมู่
ด.ต.ณฤทธิ์   ธุระ ผู้บังคับหมู่
northern_man@live.com
ด.ต.ทวนทอง  ชายแก้ว ผู้บังคับหมู่
nayobay_3@hotmail.com
ด.ต.สุพิศ  บุญมาเทพ ผู้บังคับหมู่
boonmatep2010@hotmail.com
ด.ต.ชยาพล   รักษาดี ผู้บังคับหมู่
home2513@hotmail.com
ด.ต.ทวีศักดิ์  อนุวงศ์ ผู้บังคับหมู่
ด.ต.อภิชาต  ประสพโชคชัย ผู้บังคับหมู่
apichrt_321@hotmail.com
จ.ส.ต.พิเชษฐ์  ดวงเกิด ผู้บังคับหมู่
 
Design by CHAYOOT